Beslutsfattande i församlingen

Solfs församling har ett församlingsråd bestående av åtta församlingsmedlemmar som valts för en fyraårsperiod. Församlingsrådet leder tillsammans med kyrkoherden, som är ordförande i församlingsrådet, församlingens verksamhet.

Till församlingsrådet hör under mandatperioden 2019-2022 följande medlemmar:

Mats Björklund, kyrkoherde, ordförande

 1. Kerstin Weckström, vice ordförande
 2. Thommy Bergström
 3. Ulla Björknäs
 4. Alf-Martin Haagensen
 5. Solveig Pått
 6. Jeanette Smeds
 7. Eva Snåfs
 8. Barbro Wester

Suppleanter är:

Martin Holm
Emma Lill-Their


I Korsholms kyrkliga samfällighets gemensamma kyrkofullmäktige representeras Solfs församling av :

 1. Christer Bjon
 2. Mats von Essen
 3. Inger Tallgård
 4. Ragnvald Wester

Suppleanter är:

Stefan Holm

Monica Asplund.

Beredning av och verkställande av gemensamma kyrkofullmäktiges beslut sker i den kyrkliga samfällighetens gemensamma kyrkoråd, där Solfs församling under mandatperioden 2019-2022 företräds av Kerstin Weckström som är församlingsrådets viceordförande.

2022 ordnas församlingsval och om det kan du läsa mera här!

 

 

 

Gemensamma kyrkofullmäktige

I gemensamma kyrkofullmäktige fattas de viktigaste besluten rörande Korsholms kyrkliga samfällighets ekonomi och personal. 

I ekonomiskt avseende samarbetar de evangelisk-lutherska församlingarna i Korsholm med varandra genom Korsholms kyrkliga samfällighet.

Den kyrkliga samfälligheten har ett övergripande budgetansvar och en gemensam personalpolitik. Församlingen erhåller också via den kyrkliga samfälligheten vissa sakkunnigtjänster, inom ekonomihantering, löneärenden och fastighetsförvaltning.

Varje församling inom den kyrkliga samfälligheten har representanter i kyrkofullmäktige. Platserna fördelas enligt antalet församlingsmedlemmar. Från Solfs församling väljs fyra representanter.

 

Vad gör kyrkofullmäktige?

I kyrkofullmäktiges beslutanderätt ingår bland annat att besluta om samfällighetens församlingars egendom och budget, uppförande av för församlingen nödvändiga byggnader, anläggande och utvidgande av begravningsplatser och att fastställa avgifterna för gravplatser, inrätta och lägga ned tjänster inom församlingarna och övervaka församlingarnas egendom, förvaltning och skötsel.

 

Församlingsrådet

 

Alla församlingar har ett eget församlingsråd. Församlingsrådets viktigaste uppgifter är att, tillsammans med kyrkoherden, besluta om församlingens verksamhet och skapa förutsättningar för den. Församlingsrådet planerar, utvecklar och leder församlingens verksamhet och beslutar hur församlingens medel används.

Församlingarna sköter bland annat dop, vigslar och jordfästningar. Inom sitt område ansvarar de för diakonin, anordnandet av gudstjänster, ungdomsarbetet, undervisningen, själavården och mycket annat.

Församlingsrådet väljer och anställer personal till församlingen, med undantag av kyrkoherden, som förordnas av domkapitlet.

Församlingsrådet kan tillsätta arbetsgrupper för handläggningen av olika ärenden. För närvarande finns i Solfs församling en ansvarsgrupp inom diakonin och en arbetsgrupp för fastighetsfrågor.