Beslutsfattande i församlingen

Gemensamma kyrkofullmäktige är det högsta beslutsfattande organet i Korsholms kyrkliga samfällighet. Eftersom församlingarna i Korsholm lever i ekonomisk gemenskap gäller kyrkofullmäktiges beslutsfattande till de lagstadgade delarna också i de enskilda församlingarna.

Verksamhetsperioden för gemensamma kyrkofullmäktige är fyra år. Det nuvarande kyrkofullmäktiges verksamhetsperiod är åren 2023-2026.

Protokollen från gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträden kan du läsa här.

Gemensamma kyrkorådet är det högsta verkställande organet och förvaltningsorganet i Korsholms kyrkliga samfällighet. Kyrkorådet leder församlingarnas förvaltning, bereder ärendena inför gemensamma kyrkofullmäktiges möten och ser till att kyrkofullmäktiges beslut verkställs och övervakar beslutens laglighet. Mandatperioden är två år. 

Församlingsrådet är församlingens högsta beslutandeorgan när det gäller den konkreta verksamheten. Mandatperioden är fyra år. 

Medlemmarna i gemensamma kyrkofullmäktige och i församlingsråden väljs vid församlingsvalet.  Senaste val hölls 20.11.2022. Följande val hålls i november 2026.

 

Solfs församlings församlingsråd består av åtta ordinarie församlingsrådsmedlemmar och två suppleanter.

Församlingsrådet leder tillsammans med kyrkoherden, som är ordförande i församlingsrådet, församlingens verksamhet.

Till församlingsrådet hör under mandatperioden 2023 - 2026 följande medlemmar (i alfabetisk ordning):

Johan Kanckos, kyrkoherde, ordförande

 1. Bergström Thommy
 2. Beukelman Ebba-Stina
 3. Björknäs Ulla 
 4. Pått Solveig (vice ordförande)
 5. Smeds Jeanette
 6. Wester Barbro
 7. Westerlund Camilla
 8. Vestling Siv-Britt

Suppleanter är:

 1. Engblom Britt-Marie
 2. Snåfs Eva


I Korsholms kyrkliga samfällighets gemensamma kyrkofullmäktige representeras Solfs församling av :

 1. Asplund Monica
 2. Bjon Christer
 3. Engelholm Hans
 4. Pått Solveig

Suppleanter är:

Tallgård Inger

Wester Ragnvald

 

2022 ordnades församlingsval och om det kan du läsa mera här!

Gemensamma kyrkofullmäktige

I gemensamma kyrkofullmäktige fattas de viktigaste besluten rörande Korsholms kyrkliga samfällighets ekonomi och personal. 

I ekonomiskt avseende samarbetar de evangelisk-lutherska församlingarna i Korsholm med varandra genom Korsholms kyrkliga samfällighet.

Den kyrkliga samfälligheten har ett övergripande budgetansvar och en gemensam personalpolitik. Församlingen erhåller också via den kyrkliga samfälligheten vissa sakkunnigtjänster, inom ekonomihantering, löneärenden och fastighetsförvaltning.

Varje församling inom den kyrkliga samfälligheten har representanter i kyrkofullmäktige. Platserna fördelas enligt antalet församlingsmedlemmar. Från Solfs församling väljs fyra representanter.

 

Vad gör kyrkofullmäktige?

I kyrkofullmäktiges beslutanderätt ingår bland annat att besluta om samfällighetens församlingars egendom och budget, uppförande av för församlingen nödvändiga byggnader, anläggande och utvidgande av begravningsplatser och att fastställa avgifterna för gravplatser, inrätta och lägga ned tjänster inom församlingarna och övervaka församlingarnas egendom, förvaltning och skötsel.

 

Församlingsrådet håller sina sammanträden i prästgårdssalen.
Församlingsrådet håller sina sammanträden i prästgårdssalen.

Församlingsrådet

 

Alla församlingar har ett eget församlingsråd. Församlingsrådets viktigaste uppgifter är att, tillsammans med kyrkoherden, besluta om församlingens verksamhet och skapa förutsättningar för den. Församlingsrådet planerar, utvecklar och leder församlingens verksamhet och beslutar hur församlingens medel används.

Församlingarna sköter bland annat dop, vigslar och jordfästningar. Inom sitt område ansvarar de för diakonin, anordnandet av gudstjänster, ungdomsarbetet, undervisningen, själavården och mycket annat.

Församlingsrådet väljer och anställer personal till församlingen, med undantag av kyrkoherden, som förordnas av domkapitlet.

Församlingsrådet kan tillsätta arbetsgrupper för handläggningen av olika ärenden. För närvarande finns i Solfs församling ansvarsgrupper inom diakonin, barnarbetet, barn- och ungdomsarbete samt en arbetsgrupp för fastighetsfrågor.