Beslutsfattande i församlingen

Solfs församling har ett församlingsråd bestående av åtta församlingsmedlemmar som valts för en fyraårsperiod. Församlingsrådet leder tillsammans med kyrkoherden, som är ordförande i församlingsrådet, församlingens verksamhet.

Till församlingsrådet hör under mandatperioden 2019-2022 följande medlemmar:

Mats Björklund, kyrkoherde, ordförande

 1. Kerstin Weckström, vice ordförande
 2. Thommy Bergström
 3. Ulla Björknäs
 4. Alf-Martin Haagensen
 5. Solveig Pått
 6. Jeanette Smeds
 7. Eva Snåfs
 8. Barbro Wester

Suppleanter är:

Martin Holm
Emma Lill-Their


Församlingsrådets viktigaste uppgifter är att, tillsammans med kyrkoherden, besluta om församlingens verksamhet och skapa förutsättningar för den. Församlingsrådet anställer församlingens personal, med undantag av kyrkoherden, som förordnas av domkapitlet. Församlingsverksamheten omfattar gudstjänster, förrättningar, barn- och ungdomsverksamhet, konfirmandundervisning, kör- och annan musikverksamhet, diakoni, äldre verksamhet, missionsverksamhet, pensionärssamlingar m.m.

Församlingsrådet kan tillsätta arbetsgrupper för handläggningen av olika ärenden. För närvarande finns en ansvarsgrupp inom diakonin och en arbetsgrupp för fastighetsfrågor.

Församlingsverksamheten förverkligas under ledning av församlingens kyrkoherde och övriga anställda, som har ansvar för olika sektorer.

I ekonomiskt avseende samarbetar de evangelisk lutherska församlingarna i Korsholm med varandra genom Korsholms kyrkliga samfällighet. Den kyrkliga samfälligheten har ett övergripande budgetansvar och en gemensam personalpolitik. Församlingen erhåller också via den kyrkliga samfälligheten vissa sakkunnigtjänster, inom ekonomihantering, löneärenden och fastighetsförvaltning.


I Korsholms kyrkliga samfällighets gemensamma kyrkofullmäktige representeras Solfs församling av :

 1. Christer Bjon
 2. Mats von Essen
 3. Inger Tallgård
 4. Ragnvald Wester

Suppleanter är Stefan Holm och Monica Asplund.

Beredning av och verkställande av gemensamma kyrkofullmäktiges beslut sker i den kyrkliga samfällighetens gemensamma kyrkoråd, där Solfs församling under mandatperioden 2019-2022 företräds av Kerstin Weckström som är församlingsrådets viceordförande.

På bilden Solfs församlings församlingsråd under sitt sammanträde 3.2.2021.