Jordfästning

Ett nära anhörigs död är en omtumlande händelse och sorgen behöver få ta den tid den tar. Men ändå behöver vissa saker skötas om nästan med det samma. Det är framför allt det som har med begravningen att göra.

Vid ett dödsfall kontaktar antingen de anhöriga eller begravningsbyrån pastorskansliet för att reservera kyrkan, präst och kantor.

Prästen tar senare kontakt för att komma överens om en tid för jordfästningssamtal med de närmast anhöriga. Vid jordfästningssamtalet talar man om den avlidna, dödsfallet och hur man vill ha jordfästningen. Det finns också möjlighet att samtala kring annat som upplevs angeläget i den aktuella situationen.

 

Tacksägelse

Den söndag som följer efter jordfästningen hålls tacksägelse för den avlidna vid församlingens högmässa. Då ber församlingen en bön för den avlidna och tackar för hans eller hennes liv och allt det goda det inneburit. Man ber också, i allmänna ordalag för de sörjande, utan att nämna några namn.

 

Ljuständning på Alla helgons dag

Under högmässan på Alla helgons dag tänds ett ljus för varje församlingsmedlem som avlidit under året. De anhöriga bjuds särskilt in via ett brev till den som fungerat som kontaktperson i samband med ordnandet av jordfästningen.

 

Sorgegrupp

Med jämna mellanrum möts en sorgegrupp bestående av församlingsbor som nyligen förlorat någon som stått dem nära. Gruppen, som leds av diakoniarbetaren och prästen, samlas ca fem gånger under en termin.

Diakoniarbetaren eller prästen svarar på frågor om när följande sorgegrupp inleds.

 

Gravplats

Gravplatsen reserveras via Begravningsenheten på Korsholms kyrkliga samfällighet (Ann-Katrin Svenns, tel. 040 356 6398).

På begravningsenheten bör man också göra avtal om sommarskötsel av graven enligt olika avgifter.

Det finns att tillgå gravar med plats för en kista eller flera kistor bredvid varandra. Om det handlar om att gravsätta urnor ryms betydligt flera per gravplats.

På begravningsplatsen finns också särskilda gravplatser anvisade för urnor. Det finns också en minneslund.

 

 

 

 

kors